Untitled (egg), 2013
Untitled (egg), 2013

plasticine, yolk, egg white, 3/6/4 cm photo by Yunyu “Ayo” Shih

press to zoom
Untitled (egg), 2013
Untitled (egg), 2013

plasticine, yolk, egg white, 3/6/4 cm photo by Yunyu “Ayo” Shih

press to zoom